มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเปิด ศูนย์ดนตรีบำบัด

ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า หลักสูตรดนตรีบำบัดในไทยที่มีมาตรฐาน เปิดสอนระดับปริญญาโทที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มม.ตั้งแต่ปี 2552 ได้รับการพัฒนาร่วมกับอาจารย์ที่เป็นนักดนตรีบำบัดวิชาชีพ ซึ่งได้รับการรับรองจาก The American Music Therapy Association (AMTA)

และในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรีบำบัดได้ร่วมส่งเสริมสุขภาวะให้กับประชาชนผ่านเสียงดนตรี ในรูปแบบของ “ดนตรีบำบัดออนไลน์” โดยนักศึกษาของหลักสูตร ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

“วิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการขยายขอบเขตดนตรีบำบัดในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างอย่างแท้จริง จึงร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.เตรียมเปิดศูนย์ดนตรีบำบัด ให้เป็นคลินิกที่พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา หนึ่งในโรงพยาบาลภายใต้การบริหารงานโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม.และจะยกระดับสู่การเป็น Music Therapy Hub แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ภายใน 5 ปีข้างหน้า” ดร.ณรงค์ กล่าว

มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเปิด ศูนย์ดนตรีบำบัด

น.ส.วิพุธ เคหะสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีบำบัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มม.กล่าวว่า ดนตรีบำบัด เป็นการให้การบำบัด ไม่ใช่การรักษา ในทางคลินิก นักดนตรีบำบัดจะต้องทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการใช้ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้เข้ารับการบำบัดแต่ละบุคคล ให้พร้อมออกไปดำเนินชีวิต

รวมทั้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นทักษะสำคัญยิ่งสำหรับนักดนตรีบำบัด ที่จะต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนดนตรี ด้วยหลักการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ต้องการการดูแลพิเศษ ผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงพักฟื้น หรือตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ตลอดจนผู้สูงวัย ฯลฯ หากได้รับการดูแลโดยใช้เสียงดนตรีที่เหมาะสม จะช่วยให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตต่างๆ ไปได้ ซึ่งทักษะ หรือความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อได้ฝึกปฏิบัติจริง จึงกำหนดให้นักศึกษาของหลักสูตรทุกราย ต้องผ่านวิชา Practicum และ Internship ที่จะได้ฝึกงาน และสัมผัสกับผู้ป่วยจริงก่อนจบ

“อนาคตอันใกล้ จะเปิดเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรที่ให้บริการทางดนตรีบำบัด และขยายผลสร้างเป็นเครือข่าย ให้ประชาชนได้มีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย และใจ เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป” น.ส.วิพุธ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ le-site-web.com

UFA Slot

Releated